Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Jak pracujeme s našimi dětmi

Péče o děti s SPU

      Práce s dyslektickými dětmi v době mimo vyučování tvoří nezbytnou součást celkové péče o tyto děti na naší škole.

     Dyslektická asistentka se věnuje každému individuálně. Tato péče probíhá jedenkrát týdně v rozsahu minimálně dvacet minut. Záleží na věku dítěte a jeho specifických potřebách.

     Při reedukaci vychází dyslektická asistentka ze zprávy pedagogicko-psychologické poradny, tzn. z odborně stanovené diagnózy, dále z poradnou uvedených doporučení a z vlastní pedagogické diagnózy.

     Jednotlivá cvičení jsou prováděna s využitím nejrůznějších materiálů, sestavených odborníky.

     Nejedná se tedy „ o pouhé čtení textu“. Žáci se zabývají rovněž činností, která zdánlivě s poruchami učení nesouvisí. Opak je však pravdou. Tato snaha je vždy zaměřena na odstranění konkrétních obtíží žáka.

Například rozvoj zrakového vnímání provádíme těmito cvičeními:

-          rozlišování dvou a více na sobě nakreslených objektů

-          vnímání změn na obrázku

-          sledování určité linie mezi ostatními

-          označení stejných tvarů, vyhledávání dle velikosti

-          Kimovy hry

-          zrakové rozlišování  tam-tma-mat

-          skládání obrázků dle osy a mnoho dalších        

     Obdobně s dětmi rozvíjíme sluchové vnímání, vnímání reprodukce a rytmu, jemnou motoriku, pohybovou koordinaci, pravolevou a prostorovou orientaci, komunikační dovednosti a v neposlední řadě čtenářskou techniku.

     Cílem dyslektické péče je nejenom úspěšná reedukace obtíží, ale i vedení žáků ke spoluodpovědnosti za výsledky své práce. Rodičům, kteří projeví zájem, bude poskytnuta ze strany dyslektických asistentek maximální pomoc.

     Je však nutné mít na paměti, že všechna opatření mohou být účinná pouze ve spolupráci s rodiči.

Vývojové poruchy učení a chování

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

S těmito slovy se mnohdy poprvé rodiče setkávají po nástupu dítěte do školy, v momentě, kdy se u něho projeví charakteristické obtíže ve školní práci. Obvykle má dítě těžkosti zapamatovat si tvar písmen, spojovat je do slabik a přečíst je, psaní bývá neobratné, dítě se dopouští mnoha chyb, jeho pozornost je roztříštěná, dítě se obtížně soustředí a těžko si zapamatovává nové věci. Jde přitom o děti s normální a někdy i nadprůměrnou inteligencí. Škola se tak může stát noční můrou celé rodiny. Pojem specifické poruchy učení je kategorie, která v sobě zahrnuje celou škálu vývojových obtíží. Specifické poruchy učení jsou poruchami v jednom nebo více psychických procesech, které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, mluvit, číst, psát nebo počítat.

PŘÍZNAKY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

Specifické poruchy učení dětem znesnadňují, resp. znemožňují přiměřeně reagovat, rozumět pokynům, plnit běžné úkoly a ve škole sledovat instrukce učitele, a to navzdory normální inteligenci. Poruchy učení ovlivňují psychické, zejména kognitivní procesy. Projevují se poruchami psaní (dysgrafie), pravopisu (dysortografie), čtení (dyslexie). Poruchy učení se mohou projevit i v oblasti matematických představ, poruchami matematických schopností (dyskalkulie). Můžeme se setkat s dalšími doprovodnými příznaky, a sice s emocionální labilitou, charakteristickými projevy přecitlivělosti, impulzivity, poruchami pozornosti, poruchami paměti, poruchami orientace v prostoru a čase, poruchami rytmických schopností apod.

Odstraňování, lépe řečeno, oslabování příznaků poruch učení vyžaduje specifické postupy, jejichž vhodná aplikace dokáže oslabit hloubku příznaků a umožňuje dítěti lépe se vyrovnat s obtížemi, které ovlivňují zejména jeho školní úspěšnost.

 

Vývojové poruchy učení

DYSLEXIE

je porucha čtení.

Varovné signály:

 1. Záměna zrcadlově podobných písmen (b – d ; p – d ; p – b ; n – u). Nerozeznávání písmen tvarově blízkých (m – n; k – h) a zvukově podobných (v – f ; h - ch ; t – d ; s – z). Těchto chyb se dopouští jak při čtení, tak při psaní.
 2. Žák druhého až třetího ročníku nezná spolehlivě všechna písmena abecedy, nejistě slabikuje, nerozeznává švy slov, neumí spojovat písmena ve smysluplná slova.
 3. Žák přehazuje písmena a slabiky ve slovech, vymýšlí si slova, odhaduje je podle možného významu v textu nebo podle některých grafických signálů. Plete např. slova samo – maso, psát – spát atd.
 4. Žák těžko skládá slova ze slabik a nezvládá jejich rozdělování, dělá mu potíže číst víceslabičná slova. To souvisí s poruchou orientace v prostoru.
 5. Žák nespolehlivě a spíše náhodně rozlišuje měkké a tvrdé slabiky.
 6. Nerozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, chybuje v umísťování interpunkčních znamének.
 7. Obtížně chápe a čte dlouhá a složená slova nebo sousloví. V jejich reprodukci potom chybuje i při přepisu, přičemž chyby, jichž se dopustil, nevnímá a není tudíž schopen je opravit.

Náprava: Trpělivost, brát ohled na jeho individuální tempo, dbát na pečlivost v nácviku s minimem zafixovaných chyb. Metody slabičného čtení, nácvik rychlého čtení slabik a slov s pomocí odkrývacího okénka, užívání barevných písmen, zvukových signálů k nácviku kvality hlásek a jejich délky.

DYSGRAFIE

je porucha psaní.

Hlavní projevy jako u dyslexie, avšak mají písemnou podobu. Patří mezi ně například:

 1. Záměna písmen, která jsou si vizuálně podobná (m - n , r - e , u – n , h – b atd.).
 2. Zrcadlová záměna písmen ve slově (např. spal – psal).
 3. Vynechávání částí slov, písmen, chyby v psaní interpunkčních znamének, hlavně háčků nad sykavkami.
 4. Vynechávání krátkých slov, předložek, spojek, přičemž tyto chyby není žák schopen odhalit a opravit.
 5. Neúpravné, mnohdy nečitelné, jakoby nedbalé písmo, které se často nedrží na řádce. Kvalita písemných projevů takových žáků příkře kontrastuje s jejich mluveným projevem a s jejich intelektovými předpoklady.

DYSORTOGRAFIE

je porucha pravopisu.

Tato porucha ještě více posiluje rozpor mezi mluvenou a psanou formou projevu žáka. Neschopnost osvojit si gramatickou normu se netýká celé gramatiky, ale výběrově jen některých specifických jevů, například psaní i – y, nerozeznávání sykavek, nedodržení délky samohlásek, nerozeznávání hranic mezi slovy. Odstraňování těchto chyb je velmi náročné, přesto však na ně nelze rezignovat. Je třeba se vždy řídit radami odborníků a důsledně dodržovat jimi navržené postupy nápravy.

DYSKALKULIE

je porucha počítání, která se diagnostikuje poměrně zřídka.

Nejčastějším projevem je zrcadlová záměna číslic (36 – 63), záměna číslic podobných (3 – 8, 6– 9). Může se projevit i tak, že žák „plete“ jednotlivé matematické operace ( sčítání, odčítání, dělení, násobení). Dyskalkulie je záležitostí velmi složitou, příčiny a projevy jsou velmi různé. Je třeba si uvědomit, že do zvládnutí matematických úkonů je třeba zapojit mnoho dovedností, z nichž každá může být nějak poškozena.

Náprava: názorná práce, řazení prvků podle velikosti, zobrazování prvků, vkládání geometrických tvarů do odpovídajících výřezů v desce, kostce apod. Používání čtvercové sítě, počítadla, tabulky násobků, číselné osy, kalkulačky.

Vývojové  poruchy  chování

LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE (LMD)

je způsobena nezralostí nervové soustavy. Příznaky LMD se projevují v oblasti citové, motorické, poznávací, ale úroveň inteligence bývá zásadně nedotčena. Je nejčastější příčinou výchovných zprostředkovaně i vzdělávacích obtíží v mladším školním věku. S dospíváním tyto potíže odeznívají.

Hlavní příznaky:

Poruchy pozornosti a soustředěnosti, hyperaktivita – motorický neklid, hravost, živost, neustálý pohyb rukama, třesy nohou, okusování předmětů, emoční labilita – výrazné výkyvy nálad bez zřetelného důvodu, nedostatečná sebekontrola, nezvládání norem chování, výrazná dráždivost, chování bez zábran, poruchy učení – neschopnost zvládnout běžnými pedagogickými prostředky osvojení, základních dovedností číst, psát, počítat, i když je inteligence neporušená, poruchy myšlení, řeči a paměti – nedostatek abstrakce, nesouvislost v myšlení, vady, výslovnosti, komolení slov, zvláštnosti v sociálním chování – neschopnost dodržovat základní společenské normy, nezvládnutí vykání, formálního kontaktu s dospělými, snaha se vlichotit, lehkovážnost, výrazná nerovnoměrnost ve výkonnosti a nevyváženost reakcí.

Je nezbytné správně diagnostikovat situaci žáka tak, aby nebylo specifické chování zaměněno za vzdorovitost, vzpurnost, aby žák nebyl obviněn ze schválností a aby vzdělávací potíže, které se k obrazu LMD přidávají, nabyly považovány za nedostatek schopností a za nedostatek inteligence.

 

Porucha pozornosti s hyperaktivitou - ADHD

ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte.

JAK SE ADHD PROJEVUJE

Chyby z nepozornosti, nesoustředěnost a obtíže s návratem k činnosti po vyrušení, vyhýbání se domácím úkolům, nepozornost a riziko úrazů a různých nehod,nepořádnost,zapomínání a nouzová improvizace místo plánování,menší schopnost přeladit na jinou činnost,menší plynulost řeči při odpovědích,zaobírání se detaily a ztráta přehledu o celku,nedokončování dlouhodobých činností - malá vytrvalost,zhoršený odhad času,ztrácení věcí,neposlušnost - nepostupování podle pokynů,obtíže se započetím činnosti,samomluva,neposednost, hyperaktivita,problémy se zklidněním po hře,divoké vykonávání aktivit,problémy se spánkem,nedočkavost,vykřikování při výuce,zbrklost,obtíže se zařazením do kolektivu vrstevníků,ukvapené navazování a ukončování vztahů,riskantní chování,hospodaření s penězi,nepoučitelnost a časté úrazy,menší odolnost vůči neúspěchu a kritice,

Autismus a jeho příznaky

Autismus je těžká vývojová porucha, kdy dochází k poruše vývoje ve třech oblastech. Poruchy se projevují v oblasti komunikace, představivosti a sociální interakce.

Jako první projevy autismu se odráží v komunikaci:

Dítě nereaguje na své jméno nebo jen málo, velmi málo reaguje na řeč, když na něj někdo mluví, chybí zde oční kontakt, echolálie – opakování některých vět a slov neustále dokola, vyjadřuje se především křikem, dochází k opožděnému vývoji dítěte, dítě působí dojmem, že neslyší, nemává na rozloučenou, dítě si nehraje, nereaguje na zajímavé předměty,

Projevy v oblasti sociální interakce:

neudrží pozornost, nespolupracuje, hraje si samo se sebou, zajímá se jen o své činnosti, nesměje se – neví, proč by se mělo smát, často ho popadá záchvat vzteku a nikoho neposlouchá, nic ho nezajímá, neumí si hrát s jinými dětmi ani se o ně nezajímá

Projevy v oblasti představivosti:

Sem patří především stereotypní pohyby, dítě neustále dokola dělá jednu a tu samou věc – chodí neustále dokola, chodí po špičkách, dělá divné pohyby, neumí si správně hrát s hračkami, velmi málo reaguje na zvuky z okolí, nebo reaguje až přehnaně, výrazně třepají rukama, když mají velkou radost,

Lhaní

Lhaní je způsobem úniku z osobně nepříjemné situace, kterou dítě nedovede vyřešit jinak. Pravá lež je charakteristická úmyslem a vědomím nepravdivosti. Jde o obranný mechanismus, který má jasný cíl. Dítě se potřebuje vyhnout potížím nebo získat nějakou výhodu, obyčejně nezaslouženou. Při hodnocení dětských lží je významná frekvence, dále výběr osob, kterým dítě lže, specifičnost situace a účel, který dítě ke lhaní vedl.

Útěky a toulání

Děti řeší svůj problém útěkem z prostředí, které se mu jeví jako ohrožující nebo nepříjemné. Útěky bývají zkratkovou reakcí na vzniklou situaci doma nebo ve škole. Toulání je charakteristické dlouhotrvajícím opuštěním domova, které většinou navazuje na útěky. Dítě se může toulat samo nebo v partě.

Šikana

Šikana je zvláštní druh agrese. Za šikanu u dětí považujeme to, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému ošklivé a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti, strkání, rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. Jako šikanování mohou být označeny i opakované posměšky.

Krádeže

Krádež může být spojena i s projevy násilí. Menší význam mají neplánované, příležitostné krádeže – u menších dětí. Příčinou je obvykle impulsivní reakce vlastnit nějakou věc, která se jim líbí. Závažnější jsou krádeže promyšlené, plánované – starší školní věk. Nejzávažnější jsou opakované krádeže v partě – zloděj má podporu ostatních členů skupiny.

Drogová závislost, toxikomanie,

Je to duševní stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci i společnosti.

Nikotismus – závislost na nikotinu

Ethylismus – závislost na alkoholu, etylalkoholu

Nedrogová závislost

Je psychická závislost na základě příjemného prožitku nebo příjemných prožitků z něčeho tak, že se přestává ovládat a narůstá u něj touha po takovém chování. Velice těžko se jí zbavujeme. Vzniká vlivem profesního stresu, nadměrného pracovního vypětí při intenzivním sportování. Podstatou a základním rysem je virtualita kontra realita.

Patří sem: závislost na internetu, závislost na počítačích, gamblerství, patologické hráčství, závislost na mobilních telefonech, závislost na televizi, patologické nakupování.

Poruchy příjmu potravy

Mentální anorexie – nechutenství, které může mít nejrůznější příčiny. Jde o odmítání potravy.

Mentální bulimie – je nadměrné přejídání – „vlčí hlad“.

Původ: pocit, že jsem tlustá a ostatní se mi smějí, chci být modelkou, herečkou.

Funkce pedagogicko-psychologické poradny

Poradenské psychology můžete navštívit v psychologických poradnách. Nejčastěji to jsou poradny pedagogicko-psychologické a poradny pro mezilidské vztahy. Klienty, pedagogicko-psychologických poraden, jsou děti zhruba ve věku od tří do osmnácti let. Jak název napovídá, hlavní náplní práce těchto poraden jsou školní obtíže vašich ratolestí (poruchy učení, neprospěch, poruchy chování, záškoláctví, profesní orientace...).

Do kompetence pedagogicko-psychologické poradny spadají ale i děti předškolní, u nich psychologové nejčastěji posuzují školní zralost, lateralitu (zda vaše dítko bude pravák nebo levák) nebo nejrůznější zvláštnosti v chování a projevech.

Záběr psychologů v pedagogicko-psychologických poradnách je však natolik široký, že zde můžete žádat pomoc a radu i v případě, že vaše dítě trápí odstávající uši nebo somaticky nepodložené bolesti bříška.

 

Kontaktní adresa:

Pedagogicko – psychologická poradna Strakonice

Kochana z Prachové 163, 386 01 Strakonice

Č.tel.: 383 321 704,  724 831 377

e-mail : poradna.strakonice@pppcb.cz

 

 

Použitá literatura:

MUDr. Josef Kříž – Duševní poruchy a poruchy chování u dětí a mladistvých ( JUČB ZSF 2004 – skripta- ISBN 80-7040-724-7)

Mgr. Jitka Křenková – Specifické vývojové poruchy učení (internet 10. 12. 2008)

Online: www.volny.cz/dyskalkulie/

 

Mgr. Marie Mašátová – Syndrom CAN – Krizové centrum pro děti a rodinu (Závěrečná diplomová práce ZSF JUČB - katedra speciální a sociální pedagogiky rok 2007 – 2008)

Poznámky a metodické materiály k vývojovým poruchám učení Mgr. Marie Koutkové – ZŠ Nymburk- soukromá sbírka daná k dispozici a pro zveřejňování materiálů získaných dlouholetou pedagogickou činností pí. Mgr. Mašátové v roce 2006

 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz