Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Připravenost školáčka na vstup do školy

Vážení rodiče,
 
pro Vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadný, pokud budete vědět jak má být připraveno. Uvedený text Vám může pomoci posoudit, jaké jsou na dítě kladeny požadavky.
 
Optimální připravenost Nedostačující připravenost
Vyjadřování ve větách a jednoduchých souvětích, schopnost konverzace s dospělými, schopnost spontánního popisu dějů, poznatků, úvah. Klade mnoho otázek. Umí vyprávět o rodičích, sourozencích. Vyjadřování pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, zřídka samostatně. Vyprávění nesrozumitelné, chaotické. Neklade otázky k doplnění svých znalostí. Dětská zpěvavá intonace, mazlivá výslovnost.
Orientace v okolí - zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svoje nacionále. Nezná základní údaje o svém okolí.
 Má rozvinuty základy logické paměti, umí počítač s pochopením - zná číselné řady, chápe vztah větší-menší, více-méně. Nedovede počítat, chybný úsudek.
Vyspělost v grafických projevech - umí napodobit jednoduché psací písmo zná několik tiskacích písmen. Umí popsat, co nakreslilo. Neobratné zacházení s tužkou. V nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.
Je schopno soustředit se na práci, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu. Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou. Vyhýbá se cizím osobám, je stydlivé, bázlivé nebo nadměrně upovídané, předvádí se.
Umí ovládnout své emocionální projevy. Má tendenci jednat impulzivně a bez zábran.
Umí pracovat ve skupině pod dálkovým vedením. Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého. 
Schopnost zapojit se do kolektivních her, chápe pravidla, umí ustoupit jinému dítěti. Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře je svárlivé, agresivní.
Samostatnost - samo se umí obléknout, najíst, udržovat pořádek, správně plní pokyny, chce být užitečné, má zájem o úkoly, hraje se na školu, na práci. Započaté práce se snaží dokončit. Nesamostatné, nedbá o pořádek a o své věci. Ničí sešity, knihy. Nepokouší se pomáhat, u práce nemá výdrž. Převládá zájem o hru. 
Podřizuje se pokynům dospělých, i když jsou pro něj nejsou milé, chápe jejich nutnost. Neposlušné, odmítá vyhovět.
 Tyto materiály byly součástí školení "Školní zralost a zápis do 1. třídy základní školy". Lektor: PhDr. Sylva Honigová

Desatero pro rodiče a děti

DESATERO PRO DĚTI:
1. Aktivně se zúčastňuj školní práce.
2. Využívej vybavení školy, zejména Informačního centra. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškozenní půjčené školní pomůcky.
3. Hlídej a uklízej si své věci.
4. Dodržuj školní řád.
5. Vstoupil-li jsi, pozdrav, odcházíš-li, rozluč se.
6. Používej slůvka "prosím", "děkuji" i ostatní kouzelná slova, která patří k slušnému chování
7. Nikomu neubližuj, nechceš-li, aby bylo ubližováno tobě.
8. Dbej o svou bezpečnost a předcházej úrazům.
9. Stane-li se tobě nebo kamarádovi úraz, nahlas to okamžitě zaměstnanci školy.
10. Buď přátelský a milý, budeš mít spoustu kamarádů.
 
 
DESATERO PRO RODIČE:
1. Odpovídám za školní docházku svého dítěte.
2. Dodržuji pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole.
3. Společně s dítětem kontroluji aktovku.
4. Pomáhám dítěti v přípravě učebních pomůcek.
5. Pravidelně na konci týdne podepisuji žákovskou knížku.
6. Každý den kontroluji informace zapsané v notýsku.
7. Pravidelně navštěvuji třídní schůzky a konzultační odpoledne (po domluvě).
8. Příprava na vyučování je pravidelná a rozdělená na kratší časové intervaly.
9. Vyprávím si s dítětem o tom, co ve škole prožilo, odpovídám na jeho dotazy.
10. Své dítě chválím i za drobné úspěchy, nezlobím se, když se mu ve škole něco nepodaří.
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz