Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Vybavenost školy

Prostorové

    Škola byla postavena v roce 1900 jako velkoryse řešený třípodlažní dům. Novorenesanční hlavní fasáda byla symetricky členěna na dvě vstupní části. Toto základní členění bylo sledováno i v dispozici jednotlivých podlaží. Dva příčné trakty s velkoryse navrženými schodišti jsou spojeny podélným traktem při hlavní fasádě.
 
     Mezi příčnými trakty je školní dvůr s nově upraveným povrchem, který je využíván při tělesné výchově a k relaxaci dětí. Prostor zadního vjezdu do školy má parkovou úpravu s lavičkami a může být rovněž využit pro relaxaci. K podobným účelům mohou sloužit i dva upravené menší dvorky.
 
     K jižnímu křídlu hlavní budovy přiléhá přístavba spojená s hlavní budovou v přízemí vchodem do školní jídelny a kuchyně, v prvním patře vchodem do tří oddělení ŠD a kabinetu vychovatelek ŠD. Tuto část budovy má škola v současné době v pronájmu. Další přístavbou je dvoupatrová budova propojená s jižním křídlem spojovací chodbou. V přízemí jsou dílny, v prvním patře počítačová učebna a žákovská kuchyňka, ve druhém patře kabinet matematiky, školní klub a herna.
 
     V podkroví je informační centrum školy.
 
   Hlavní budova je podsklepena. V suterénu je plynová kotelna a šatny pro třídy v prvním a druhém patře.
 
     V přízemí jsou dvě tělocvičny s nářaďovnami, sedm tříd, kabinet Tv a kabinet 1. - 2. ročníku.
 
   V prvním patře je sedm tříd, 2 počítačové učebny, jazyková učebna a kabinet jazyků, sklad učebnic, kabinet 3. - 5. ročníku, ředitelna, kancelář hospodářky a zástupce ředitele a sborovna.
 
   Ve druhém patře je sedm tříd, odborná učebna fyziky a kabinet, odborná učebna chemie a přírodopisu s kabinetem a kabinet, kabinety Vv, Z+D+Hv a knihovna.
 
 

Technické

   Škola po technické stránce disponuje vybavenými učebnami těchto předmětů: počítače, cizí jazyky, dílny, fyzika, chemie, přírodopis a učebnou domácích nauk a informačním centrem.
 
     Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.
 
    Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 3 učebny výpočetní techniky (celkem 50 stanic). Pro práci žáků jsou k dispozici další počítače: 8 v informačním centru školy, 10 stanic v jazykové učebně, počítače jsou ve všech odborných učebnách. Všechny počítačové a odborné učebny jsou rovněž vybaveny interaktivními tabulemi. Ty jsou i v dalších, zatím třech, kmenových třídách. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně, ve všech kabinetech a někteří mají pro domácí přípravu notebooky.
 
    Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou.
 
     V počítačových učebnách, IC, ve sborovně, v kanceláři, v kabinetě 3. - 5. tříd, v kabinetě l. - 2. tříd a v kabinetě jazyků jsou umístěny kopírky, které mohou využívat pedagogové i žáci.
 
 

Hygienické

    Všechna sociální zařízení v celém objektu školy prošla celkovou rekonstrukcí, ve všech třídách a na chodbách byly vyměněny podlahové krytiny, všechny třídy byly vybaveny novým stavitelným nábytkem. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat, v době oběda jsou k dispozici nápoje ve školní jídelně.
 
   Po skončeném vyučování slouží k odpočinku a relaxaci školní družina, od jara do podzimu se mohou využívat školní dvorky (i o přestávkách v průběhu vyučování), na areál školy navazuje tzv. „školní park" s novými multifunkčními prolézačkami. Šatny pro žáky od čtvrtých tříd výše jsou v suterénu budovy, každý žák má svou vlastní skříňku.
 
 
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz